Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πιλοτική δοκιμή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Δράσης VOLUTORING


Ένα δωρεάν μοντέλο διδασκαλίας γλωσσικών, αριθμητικών και ψηφιακών δεξιοτήτων

Στόχος της δράσης που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmusτης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προώθηση της κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ένταξης ενήλικων μεταναστών και προσφύγων στις χώρες υποδοχής τους, μέσα από ένα δωρεάν εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών εκπαιδευτών.

Στην πιλοτική δοκιμή που διοργάνωσε για την Ελλάδα η Symplexisσυμμετείχαν 15 εθελοντές εκπαιδευτές, οι οποίοι περιηγήθηκαν ατομικά στις ενότητες της πλατφόρμας Volutoringκαι αξιολόγησαντο εκπαιδευτικό υλικό,την λειτουργικότητα και την χρησιμότητά της.

Εγγραφείτε δωρεάν στα διαδικτυακά μαθήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης Volutoring, μάθετε περισσότερα για το μεταναστευτικό φαινόμενο, το σχετικό νομικό πλαίσιο και την ένταξη μεταναστών και προσφύγων και βοηθήστε όσους έχουν ανάγκη να αποκτήσουν βασικές γλωσσικές, αριθμητικές και ψηφιακές δεξιότητες.


Σε μία περίοδο όπου, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο βρίσκεται η συζήτηση για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων σε όλες τις μορφές και βαθμίδες εκπαίδευσης, η Symplexisφέρνει στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό ErasmusέργοVolutoring, το οποίο καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή μάθηση, προσφέροντας έναεξειδικευμένομοντέλο διδασκαλίας σεεθελοντές εκπαιδευτέςμέσα από την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου. 

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η προώθηση της κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ένταξης,χαμηλής ειδίκευσης ενήλικων μεταναστών και προσφύγων στις χώρες υποδοχής τους, μέσα από την ανάπτυξη των γλωσσικών, αριθμητικών και ψηφιακών τους δεξιοτήτων, ώστε να συμμετέχουνενεργά και εποικοδομητικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή των χωρών όπου διαμένουν.

Το διετές έργοVolutoringμε την ολοκλήρωσή του τον Αύγουστο του 2020, προσφέρει έναολοκληρωμένο μοντέλο ασύγχρονης διδασκαλίας για εθελοντές εκπαιδευτές, το οποίοδιατίθεται δωρεάν μέσωτης επαγγελματικής και φιλικής προς τον χρήστη ηλεκτρονικής πλατφόρμαςwww.volutoring.eu

Η πλατφόρμα φιλοξενεί 7 διαφορετικές Ενότητες που εστιάζουν σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές διδασκαλίας, συνοδευόμενες από καινοτόμες μεθοδολογίες, κατευθυντήριες γραμμές, πρακτικά παραδείγματα και εισηγήσεις, διαδραστικά κουίζ και ηλεκτρονικά βοηθήματα. Το υλικό προσφέρεται σε 6 γλώσσεςΕλληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Τουρκικά και Σουηδικά.  Στο πλαίσιο της δράσηςη Symplexis ως υπεύθυνη ομάδα του έργου για την Ελλάδα, διοργάνωσε πιλοτική δοκιμή (pilottestingκαι κατάρτιση επί της πλατφόρμαςστην οποία συμμετείχαν 15 εθελοντές εκπαιδευτέςμεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί, καθηγητές ξένων γλωσσών, εθελοντές που εργάζονται με μεταναστευτικούς-προσφυγικούς πληθυσμούς, εξειδικευμένοι επαγγελματίες, φοιτητές και ερευνητές σε αντίστοιχα πεδία, κ.α.

Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν δωρεάν εγγραφή στην πλατφόρμα του έργου και περιηγήθηκαν ατομικά στις διδακτικές ενότητες, συμπληρώνοντας στο τέλος μια ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης με «κλειστές» και «ανοιχτές» ερωτήσεις σχετικά με την λειτουργικότητα και εμφάνιση της πλατφόρμας, τις εκπαιδευτικές ενότητες και το σχετικό υλικό, καθώς και την χρησιμότητα τουγια τους εθελοντές εκπαιδευτές. Σύμφωνα με τααποτελέσματα της πιλοτικής δοκιμής, οι συμμετέχοντες στην Ελλάδα αξιολόγησαν ιδιαιτέρως θετικά την εκπαιδευτική πλατφόρμα Volutoringκάνοντας αναφορές σε«εργαλείο εξαιρετικού ενδιαφέροντος», «εμπλουτισμένο γνωστικό υλικό»«άρτια δομή της πλατφόρμας»,«συστηματική διάρθρωση και συνοχή των εκπαιδευτικών ενοτήτων». 

Οι υπηρεσίες, καθώς και όλο το υλικό του έργου Volutoring έχει αναπτυχθεί από τους εξειδικευμένους εταίρους του έργου:

Symplexis (Ελλάδα)
InnovationTrainingCenter (Ισπανία)
Elderberry- CultureProjects (Σουηδία)

Για περισσότερες πληροφορίεςμπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου www.volutoring.eu,την σελίδα της δράσης στο Facebookhttps://www.facebook.com/volutoringκαθώς και την επίσημη ιστοσελίδα της Symplexishttps://symplexis.eu/volutoring.