Υπηρεσιες

Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της κάθε επιχείρησης. Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία ανίχνευσης και διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού τους. Η πολυετής εμπειρία μας σε διεθνή και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης μας επιτρέπει την εξεύρεση και ανάλυση δυνητικών χρηματοδοτήσεων για τα αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης

Προσδιορίζουμε με σαφήνεια τους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος και διαμορφώνουμε αντίστοιχα το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Στηρίζουμε την ενεργό μάθηση επιλέγοντας την κατάλληλη εκπαιδευτική μεθοδολογία και εκπαιδευτικό υλικό. Επιλέγουμε τους κατάλληλους εκπαιδευτές με γνώμονα και την ευρύτερη κουλτούρα της κάθε επιχείρησης.

Υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Εξασφαλίζουμε κατάλληλους και προσβάσιμους χώρους εκπαίδευσης και τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό,. Τηρούμε απαρέγκλιτα το ημερήσιο αναλυτικό πρόγραμμα. Μπορούμε να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη τη επιχείρησης.

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Πιστεύουμε στη γνώμη των συνεργατών μας για τη συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Διαμορφώνουμε μεθοδολογία και ερωτηματολόγια αξιολόγησης για την αποτίμηση του συνόλου των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων. Εφαρμόζουμε την κυκλική αξιολόγηση, γιατί μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της μαθησιακής εμπειρίας όλων των συμμετεχόντων.