Τουρισμος

Πως λειτουργούμε:

Ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας και είναι ένας τομέας ο οποίος στηρίζει την απασχόληση και παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΕΟ Group έχει παράσχει σημαντική τεχνογνωσία μέσω πληθώρας ευρωπαϊκών προγραμμάτων με αντικείμενο τον τουρισμό (VET2Business, You CareON, κ.α.) Για αυτό το λόγο, είμαστε σε θέση:

  • Να δημιουργούμε νέα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα στον τουρισμό, όπως στο χώρο των ξενοδοχείων, του επισιτισμού και της γαστρονομίας.
  • Να αναλύουμε τις πραγματικές ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Να χαρτογραφούμε τις ανάγκες κινητικότητας των εργαζομένων στον τουρισμό και, κατά συνέπεια, να αναλύουμε και να κατηγοριοποιούμε τις απαραίτητες, συναφείς με το αντικείμενο, δεξιότητες.
  • Να γνωρίζουμε τα συστήματα εκπαίδευσης και τις δυνατότητες των εκπαιδευτών, από τη συνεργασία μας με φορείς χωρών που θέτουν τον Τουρισμό ως προτεραιότητα τους (Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, κ.α.).

Αποτέλεσμα:

  • Σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του τουριστικού τομέα.
  • Αντλούμε καίριας σημασίας πληροφόρηση από φορείς του τουρισμού και την ενσωματώνουμε στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
  • Περιλαμβάνουμε όλες τις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν τον Τουρισμό και επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων (διαφορετικότητα, ποικιλομορφία, ηγεσία, κ.α.).
  • Ο σχεδιασμός των θεματικών ενοτήτων ανταποκρίνεται στην ανάγκη για άμεση πρακτική εφαρμογή από τα στελέχη των επιχειρήσεων.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα