Τεχνολογια & Επικοινωνια

Πως λειτουργούμε:

Ο κλάδος της τεχνολογίας και της επικοινωνίας είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συνεισφέρει σχεδόν το 6% του ΑΕΠ.

Ο ΕΕΟ Group, συμμετέχει καθοριστικά, σε συνεργασία με την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) στην ανάλυση του συγκεκριμένου κλάδου και στην ανάληψη δράσεων για την κατάλληλη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Για αυτό το λόγο, είμαστε σε θέση:

  • Να χαρτογραφούμε με λεπτομέρεια τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων του κλάδου.
  • Να γνωρίζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου και τις προοπτικές του.
  • Να έχουμε τη δυνατότητα να προσδιορίζουμε τα κρίσιμα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας του τομέα.
  • Να εντοπίζουμε τις κρίσιμες παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

Αποτέλεσμα:

  • Σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου τομέα.
  • Συνδυάζουμε τις απαιτούμενες οριζόντιες δεξιότητες για εφαρμογή σε όλες τις θέσεις του κλάδου, με τις απαραίτητες κάθετες δεξιότητες για την αντίστοιχη εφαρμογή σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.
  • Προχωρούμε σε αγαστή συνεργασία με την ΕΕΚΤ, ώστε να ενσωματώνουμε τις γενικές τάσεις εκπαίδευσης του κλάδου στις ειδικές απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.
  • Παρέχουμε τους κατάλληλους εισηγητές με την αντίστοιχη εξειδικευμένη γνώση.