Πωλησεις

Πως λειτουργούμε:

Η αποτελεσματική πώληση αποτελεί βασικό στόχο της κάθε επιχείρησης.

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο των πωλήσεων, στο σχεδιασμό αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και με τη συνεργασία του Ομίλου Ακμή, είμαστε σε θέση:

  • Να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να καταγράφουμε όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις για τις πωλήσεις (π.χ. Neurosales).
  • Να αναλύουμε τις συμπεριφορές των καταναλωτών σε διαφορετικά περιβάλλοντα πωλήσεων.
  • Να κατηγοριοποιούμε τις πωλήσεις και τις αντίστοιχες αποτελεσματικές μεθόδους, ανάλογα με το είδος της κάθε επιχείρησης.
  • Να κωδικοποιούμε ένα γενικό πλαίσιο μεθόδων για αποτελεσματικές πωλήσεις, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες περιπτώσεις.

Αποτέλεσμα:

  • Αναλύουμε το πλαίσιο πωλήσεων της κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  • Ενσωματώνουμε στα προγράμματα μας ό,τι είναι απαραίτητο για την πληρέστερη κάλυψη του αντικειμένου των πωλήσεων.
  • Από κοινού με τις επιχειρήσεις επικεντρωνόμαστε στην ανάλυση του συγκεκριμένου στυλ πωλήσεων που εξυπηρετεί την κάθε επιχείρηση και το αναδεικνύουμε.
  • Αξιολογούμε από κοινού με τις επιχειρήσεις-συνεργάτες μας τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα