Εκπαιδευση προσαρμοσμενη στις αναγκες της επιχειρησης

Η πραγματικότητα:

Στον ΕΕΟ Group πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης απαιτεί δέσμευση, συνεργασία με την κάθε επιχείρηση και μεθοδολογική προσέγγιση.

Για εμάς δεν αρκεί η στείρα παράθεση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, από το οποίο, τελικά, πολύ λίγο μπορεί να ωφεληθεί η επιχείρηση. Αντίθετα πιστεύουμε στη δημιουργία προγραμμάτων τα οποία ανταποκρίνονται στην πράξη στις ανάγκες της επιχείρησης.

Πως λειτουργούμε:

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης

  • Προσδιορίζουμε με σαφήνεια τους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος και διαμορφώνουμε αντίστοιχα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  • Καθορίζουμε την εκπαιδευτική μεθοδολογία και επιλέγουμε το κατάλληλο εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό.
  • Σε συνεννόηση με τους πελάτες μας, καθορίζουμε το αναλυτικό ημερολόγιο πρόγραμμα.
  • Επιλέγουμε τους κατάλληλους εκπαιδευτές με γνώμονα και την ευρύτερη κουλτούρα της κάθε επιχείρησης.

Υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  • Εξασφαλίζουμε κατάλληλους χώρους εκπαίδευσης και τον αντίστοιχο εξοπλισμό, όπου είναι αυτό αναγκαίο.
  • Τηρούμε απαρέγκλιτα το ημερήσιο αναλυτικό πρόγραμμα.
  • Μπορούμε να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη τη επιχείρησης.

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  • Πιστεύουμε στη γνώμη των συνεργατών μας για τη συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων και διαδικασιών.
  • Καταρτίζουμε εξειδικευμένα ερωτηματολόγια αξιολόγησης για το σύνολο των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων.
  • Εφαρμόζουμε την κυκλική (σφαιρική) αξιολόγηση, γιατί μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της μαθησιακής εμπειρίας όλων των συμμετεχόντων.