ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ.

Γενικές Πληροφορίες

Η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία η οποία χρησιμοποιείται σε προσωπικό, κοινωνικό, πολιτικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Η πολυδιάστατη εφαρμογή της καθιστά αναγκαία τη βασική κατανόηση των δομών και των διαδικασιών της. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στις βασικές στρατηγικές και μηχανισμούς της διαπραγμάτευσης και η αποτελεσματική εφαρμογή τους κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις και συνθήκες.

 

Περιεχόμενα

Απευθύνεται σε

Στελέχη επιχειρήσεων, όλων των βαθμίδων, τα οποία διαπραγματεύονται διατμηματικά εντός της επιχείρησης , όσο και εκτός της επιχείρησης. Συμβούλους με αντικείμενο το σχεδιασμό διαπραγματεύσεων υπέρ τρίτων. Στελέχη Διευθύνσεων ή/και Μηχανικούς με αντικείμενο τις Συμβάσεις και τις Προμήθειες (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα). Στελέχη πωλήσεων. Σε όσους ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες.

Πληροφορίες