ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Γενικές Πληροφορίες

Κύριο χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής είναι το διαρκώς μεταβαλλόμενο και διεθνοποιημένο περιβάλλον. Η έκρηξη της τεχνολογίας και της επικοινωνίας έχει οδηγήσει πληθώρα λαών, με διαφορετική κουλτούρα, σε καθημερινή διαπροσωπική, κοινωνική και επιχειρηματική συναλλαγή. Η διαφορετικότητα στην κουλτούρα οδηγεί, πολλές φορές, σε πολιτισμικές συγκρούσεις μεταξύ των στελεχών, ειδικά σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αντιμετώπιση των πολιτισμικών συγκρούσεων που μπορεί να προκύψουν εντός μιας πολυεθνικής επιχείρησης, μέσω της κατανόησης των συνθηκών που οδήγησαν στις διαφορετικές προσεγγίσεις των λαών σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν και αντιμετωπίζουν καταστάσεις.

 

Περιεχόμενα

Απευθύνεται σε

Στελέχη επιχειρήσεων, όλων των βαθμίδων, τα οποία εργάζονται, ή αναμένεται να εργαστούν, σε πολυεθνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, ή στη χώρα τους. Στελέχη επιχειρήσεων τα οποία συνδιαλέγονται με στελέχη επιχειρήσεων με διαφορετική χώρα καταγωγής. Σε επιχειρηματίες που επιδιώκουν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε διεθνείς αγορές. Σε όσους επιθυμούν να σχεδιάσουν αποτελεσματικά την καριέρα τους, στα πλαίσια αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό.

Πληροφορίες