ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Γενικές Πληροφορίες

Ο ραγδαία αυξανόμενος ρυθμός αλλαγών στο εξωτερικό (πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό) περιβάλλον των οργανισμών και των επιχειρήσεων και οι συνεχόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων, απαιτούν ένα υψηλότερο επίπεδο ηγετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των σύγχρονων τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων και πως οι δεξιότητες αυτές μπορούν να επηρεάσουν το συνολικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης.

 

Περιεχόμενα

Απευθύνεται σε

Στελέχη επιχειρήσεων, όλων των βαθμίδων, τα οποία επιθυμούν να βελτιώσουν τις ηγετικές δεξιότητές τους. Ανώτατα διευθυντικά στελέχη τα οποία επιθυμούν να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την ηγετική ανάπτυξη των υφισταμένων τους. Διευθυντικά στελέχη που επιθυμούν να ενσωματώσουν την ανάπτυξη των ηγετών στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και στο στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης.

Πληροφορίες