Διοικηση

Πως λειτουργούμε:

Στον ΕΕΟ Group αποδίδουμε μέγιστη σημασία στα ζητήματα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το σχεδιασμό και την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και τη συνεργασία μας με καταξιωμένα Βρετανικά Πανεπιστήμια, είμαστε σε θέση:

  • Να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε όλες τις σύγχρονες τάσεις και μεθόδους που οδηγούν σε αποτελεσματική διοίκηση.
  • Να αναγνωρίζουμε και να αναλύουμε τα δυναμικά εξωτερικά περιβάλλοντα εντός των οποίων δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.
  • Να κωδικοποιούμε τα σύγχρονα ζητήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
  • Να εντοπίζουμε τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι επιχειρηματικοί κλάδοι, τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό.

Αποτέλεσμα:

  • Σχεδιάζουμε σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις οριζόντιες δεξιότητες που απαιτούνται για μια αποτελεσματική διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλα τα επίπεδα.
  • Υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών της επιχείρησης και των εργαζομένων της.
  • Αξιολογούμε από κοινού με τις επιχειρήσεις-συνεργάτες μας τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων.
  • Εργαζόμαστε από κοινού για την εμπέδωση κουλτούρας μάθησης και συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα